പൂമുഖം » സൗന്ദര്യം » ആകൃതി » നീണ്ട-മുഖം

നീണ്ട-മുഖം

Image

  1. Oval Shape –
  • വീതിയുള്ള  കവിളെല്ല് 
  • കൂർത്ത  താടി  
  • കൂർത്ത നെറ്റി 
  • ഇവരുടെ നെറ്റി  താടിയെക്കാളും  വലുതായിരിക്കും. മുഖത്തിന്റെ നീളം വീതിയെക്കളും ഒന്നര  ഇരട്ടിയായിരിക്കും .

ഏറ്റവും  ഭാഗിയുല്ലതായി   തോന്നുന്ന  ആകൃതിയാണ്  oval  shape .

ഏത്  ഹെയർ സ്റ്റയിലും( SHORT, MEDIUM,  LONG) പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് .

2. Oblong

Image

ഏകദേശം  ഓവൽ  പോലെയാണെങ്കിലും , നീണ്ട മുഖത്തോടൊപ്പം  ചതുരത്തിൽ  താടിയെല്ലുകൾ ഉള്ള ആകൃതിയാണിത്‌ .
Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )